time วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 7:39 น. สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


โปรดเข้าใช้งานระบบเว็บใหม่ได้ที่ => THAIJO


เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 086-6404222 Email : journal.etc.edu.msu@gmail.com

ทำเนียบบทความ

<- ย้อนกลับ
ลำดับบทความผู้เขียน
1 เทคโนโลยีการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศ กับการออกแบบ ระบบการเรียนการสอน
Instructional Technology In the Information Age with the Instructional System Design : ISD.
สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
Suttipong Hoxsuwan
2 การบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
Integrated Design Thinking for Instructional Innovation Development.
มานิตย์ อาษานอก
Manit Asanok
3 การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญา ร่วมกับทฤษฏีของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
The Development of Music Teaching Style by Using Contemplative Concept with Davie’S Theory to Promote the Practical Skills of Secondary School Students.
สิทธิวรรณ บุญยะมาลิก
Sittiwan Boonyamalig
4 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
The Development of a Model for Developing Desired Characteristics of the Students of Buayai School.
นุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์
Nuwat Eutansawat
5 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The Results of Using Science Activity Packages Integrated in Philosophy of Sufficiency Economy on Plant life of PrathomSuksa 4th.
ปารย์รวี เรืองช่วย
Parayaravee Rueangchuai
6 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาครู ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
A Model for Knowledge Management for Teacher Development on Virtues and Ethics, Tetsaban 3 School (Ban Bo School), Mueang Kanchanaburi Municipality, Kanchanaburi Province.
สกุณา ปั้นทอง
Sakuna Panthong
7 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรหัสวิชา ง 21251 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ STAD สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Web-Based Instruction in 21251 Electronic Book Creation by the Learning Management STAD for Matthayomsuksa 1
ทวีชัย จรัสแสง ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
Taweechai Jarutsang Kokeit Kwunsakul
8 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 (ง21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of a Web-Based Instruction Information Technology and communication, Computer and Technology 2 (D 21102) of Mathayomsuksa 1
สุพรรณี สุนา มานิตย์ อาษานอก พรพรรณ สีละมนตรี
Supannee Suna Manit Asanok Pornpan Seelamontree
9 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Web-Based Instruction Blended Learning of Using Data Analysis Software Microsoft Excel 2010 for Mathayomsuksa 1st Student.
รัตมา อ้อทอง เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี
Rattama Orthong Hemmin Thanapatmeemanee
10 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Constructivist Web-based Learning for Foster Analytical Thinking, Entitle the Basic of Information Technology for Mathayomsuksa 1 Students.
ณัฐชนนท์ รุจิรสิโรตม์ รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
Natchanon Rujirasiroj Ratasa Laohasurayothin
11 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของ Davies เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานวิชาเขียนโปรแกรม 1 เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Results of Learning Management by Using Devies Instruction to Develop Working Skills in Subject Programing 1 on Topic Adobe Flash for Matthayom 4 students
พชรกมล จันดารัตน์ ฐาปนี สีเฉลียว ดุษฎี ศรีสองเมือง
Phacharakamon Chandarat Thapanee Seechaliao Dutsadee Srisongmeuang

เว็บไซต์ในคณะศึกษาศาสตร์