time วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 7:04 น. สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


โปรดเข้าใช้งานระบบเว็บใหม่ได้ที่ => THAIJO


เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 086-6404222 Email : journal.etc.edu.msu@gmail.com

ทำเนียบบทความ

<- ย้อนกลับ
ลำดับบทความผู้เขียน
1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนวัตกรรม สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Development, Efficienc y and Effectiveness of Inno vation for Self-le arning Model.
มานิตย์ อาษานอก
Manit Asanok
2 การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
An Evaluation of the Supervision Project of Bua Yai School, Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province.
นุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์
Nuwat Eutansawat
3 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัยรุ่นกับสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
A study on The Programmed Instruction, Teens and Health, Health Education and Physical Education Mathayom 1.
แต๋น ทองแสง
Taen Tongsaeng
4 รายงานผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
A Study on the Results of Using The Practical to Encourage Basics Skills of Sepak Takraw Training, Mathayom 1, Health Education and Physical Education.
สาคร เทียมดาว
Sakhon Tiamdao
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อการสอน ของผู้สอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ
The Factors Influence to Use Instructional Media of Instructor Seminar in Police Administration.
พิชศาล พันธุ์วัฒนา
Pitsarn Phanwattana
6 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The Development of Integrated Science Teaching Model of Sufficiency Economy Philosophy to Promote Thinking Skills of Prathomsuksa 4 Students.
ปารย์รวี เรืองช่วย
Parayaravee Rueangchuai
7 รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด เรียนรู้กับหนูดี เรื่อง การปฐมพยาบาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Usage Report and Development The Supplementary Book, Health Education and Physical Education, by Noodee with First Aid for students of Prathom Suksa 4.
อัจฉรา ธัญญพืช
Autchara Tunyapuech
8 การพัฒนามัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บน Google Classroom
The Development of Interactive Multimedia on the Topic of Communications and Data Network Computer Courses for Information and Communications Technology Matthayomsuksa 2 on Google Classroom
เกศแก้ว ศรีแก้ว ก่อเกียรติ ขวัญสกุล สาวิตรี ตุ้มมี
Gadkaew Srikaew Kokeit Kwunsakul Sawitree tummee
9 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
The Result of Collaborative Learning Management by Using Learning Together (LT) Model to Develop Teamwork Skills of Mathayomsuksa 1 Students of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
รุจิรา เศารยะสกุล ฐาปนี สีเฉลียว ศรีสุดา สิงห์ชุม
Rujira Saorayasakun Thapanee Seechaliao Srisuda Singchum

เว็บไซต์ในคณะศึกษาศาสตร์