time วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 7:05 น. สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


โปรดเข้าใช้งานระบบเว็บใหม่ได้ที่ => THAIJO


เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 086-6404222 Email : journal.etc.edu.msu@gmail.com

ทำเนียบบทความ

<- ย้อนกลับ
ลำดับบทความผู้เขียน
1 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
A Study of Lecturers Responsible for the Program, Students, And Lecturers In Bachelor of Education Program in Educational Technology and Computer Teaching (B.E. 2559), Faculty of Education Rajabhat Rajanagarindra University.
บุญรัตน์ แผลงศร วราภรณ์ สินถาวร สุนาฏ จันทนา สุชิน นิธิไชโย กฤษฎา พลอยศรี ดรัณภพ เพียรจัด ขณิดา จรุงจิตต์ ชัชฏาภรณ์ ตันตะราวงศา สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
Boonrat Plangsorn Waraporn Sinthaworn Sunat Chantana Suchin Nithichaiyo Krisada Ploysri Darunbhop Pianjud Kanida Charungchi Chatchadaporn Tantarawongsa Soontaree Thumsuwan
2 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
A Development of Instructional Model to Enhance the Ability of Thinking for Students Mathematics Education School District 5 (Kadadthaianukur)
ภิรมย์ศรี สมทบ
Piromsri somtob
3 ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
The Results of the Development of Ccommunity-based Participatory Learning Resources Municipal School 3 (Ban Bo) under the Municipality of Kanchanaburi Karnchanaburi.
ฐิติพร รุ่งเช้า
Thitipon rungchao
4 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
The development of Mathematics Teaching Model using Brain-Based to Encourage Students Ability in Solving Problems for Prathomsuksa 1st Students.
จารุณี วิชาชัย
Jarunee Vichachai
5 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านของไทยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุระหว่าง 4-5 ปี
The Results of Learning Experience Using Thai Folk Gameto Develop Social Skills for Preschool Children in Kindergarten at First Level, Age Between 4-5 Years.
ทิพวรรณ์ อุทธา
Tippawan Autta
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development 0f Instructional Model Based on Constructionism to Enhance Creavitive English Writing for Mattayomsuksa 4 Students.
วาสนา จ่างโพธิ์
Wasana Jangpho
7 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์ PLC เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
The study of PlC Strategy focusing on Sufficiency Economy Philosophy for Classroom Activities ; improving students ‘attribute in Thailand 4.0 framework of teachers in Nakornratchasima Provincial Administrative Organization.
รัตติยา วิเศษพลกรัง
Rattiya Wisasphonkang
8 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
Developing moral and ethical in Khongmuang Phitthayakhom project evaluation.
นฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
Narumol Witthayawutthirat
9 การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
Educational Game Development in Computer Course on Computer Project for Students in Matthayomsuksa 6 Yang Talat Wittayakhan School.
กิตติพงศ์ ม่วงแก้ว
Kittipong Muangkaew
10 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
Development of e-learning Lessons, Information and Communication Technology Courses for Mattayomsuksa 3 Students Yang Talat Wittayakhan School.
พิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงศ์
Pipatsak Chaiwong

เว็บไซต์ในคณะศึกษาศาสตร์