time วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 6:28 น. สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


โปรดเข้าใช้งานระบบเว็บใหม่ได้ที่ => THAIJO


เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 086-6404222 Email : journal.etc.edu.msu@gmail.com

ทำเนียบบทความ

<- ย้อนกลับ
ลำดับบทความผู้เขียน
1 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมเกมกระดาน โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
The Report of the Project Evaluation on Students’ Analytical Thinking Skill using the Board Game Activities.
รัตติยา วิเศษพลกรัง
Rattiya Wisasphonkang
2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Management English learning by using a practice packages of writing English vocabulary to support writing skill, Foreign language department (English) Prathomsuksa 2
รุสนา เจ๊ะเต๊ะ
Rusna Jehteh
3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ ระคน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
The Learning Activities on Constructivist Theory in Mathematic on combinations to develop students’ Mathematics learning achievement of Grade 1 students.
จารุุณี วิชาชัย
Jarunee Vichachai
4 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ 2W3P โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด A little Guide เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of English instructional management base on 2W3P model by using “ A little guide” reading book set to facilitate reading skills and English achievement for student students Prathomsuksa 6
ซารีป๊ะ รักดี
Saripah Rakdee
5 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน ชุดวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (Culture and Folk game) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
English Learning Management using Supplementary Folk Tale Books Encouraged Reading about Culture and Folk game in 3 Southern Border Provinces, Foreign Language Department (English), Matthayomsuksa 2
ฮาซัน ละสูสามา
Hasan Lalusama
6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Learning activities by using a set of reading skills for understanding for students in grade 4, Foreign Language Learning Group (English)
ปาริชาติ ศิริคำน้อย
Parichart Sirikhamnoi
7 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
A Model of Teacher Development in the Formulation of a Local Curriculum for Vocational Skills Promotion by Taking Part in Join the Villagers’ Philosopher Schools under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization.
นฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
Naruemon Vitayavutirat
8 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขและฟังก์ชันวนรอบการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Rusults of Using Computer Multimedia Lesson Based to Computational Thinking Format Entitled Condition Function and Loop Function for Matthayomsuksa 4 Students
สุวรรณี เกศคำขวา
Suwannee Ketkhamkhwa
9 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเมืองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Learning Activity Model on Urban Community base The ability to manage the environment, A study of Primary 4
สุปรียา ไผ่ล้อม
Supreeya Pailom
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งาน Microsoft excel 2013 โดยใช้การเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในรูปแบบ Gamification ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
A Study Learning Achievement on Microsoft excel 2013 Using E-Learning format Gamification of Prathomsuksa 5 Students.
ทักษิณ คาโส มานิตย์ อาษานอก จาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์
Thaksin Kaso Manit Asanok Janisa Thawornrueangrit
11 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
Developing a Web-Based Instruction of Information and Communication technology Course for Grade 12
กิตตติพงษ์ รุทเทวิน ก่อเกียรติ ขวัญสกุล ชวลิต แสงสิริทองไชย
Kittipong Ruttawin Kokeit Kwunsakul Chavalit Sangsiritongchai

เว็บไซต์ในคณะศึกษาศาสตร์