time วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 5:39 น. สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


โปรดเข้าใช้งานระบบเว็บใหม่ได้ที่ => THAIJO


เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 086-6404222 Email : journal.etc.edu.msu@gmail.com

ทำเนียบบทความ

<- ย้อนกลับ
ลำดับบทความผู้เขียน
1 การพัฒนารูปแบบประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดสมองเป็นฐานสำหรับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
The Development of a Creative Problem Solving Experience Model According to the Brain Based Concept for Kindergarten of Roi Et Town Municipality Kindergarten School.
ชญานิศา ประชาโชติ
Chayanisa Prachachot
2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
English Learning Management by using Supplementary Books Encouraged Reading to Support Reading for Main Idea Ability, Foreign Language Department (English) Prathomsuksa 4
นงคราญ แมร์โรว์
Nongkran Marrow
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA ประกอบแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Development of Learning Activities by using DR-TA Technique with Skill Training Sets to Develop Reading Comprehension Ability for Mutthayomsuksa 6 Students of Foreign Language Department
วรัชฎา ครองยุต
Warutchada Krongyut
4 การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เกี่ยวกับ การฟัง พูดอ่าน เขียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
The Development of Learning Activity Kit in Psychomotor Domains Related to Listening, Speaking, Reading, Writing Thai Language of the 4th Grade Primary Level Students of Wat Nuea Municipality School, Roi Et Province.
ศิราณี สนั่นเอื้อ
Siranee Sanan-aue
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Development of Learning Management Model According to Flipped Classroom Concept to Promote Analytical Ability of Social Studies, Religion and Culture Department for Mutthayomsuksa 6 Students. อุไรวรรณ มากพูน *1 uraiwan magpoon
อุไรวรรณ มากพูน
Uraiwan Magpoon
6 การพัฒนาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of Integrated Instructional Model Based on Social Constructivist Theory to Enhance English Reading Comprehension Ability of Mattayomsuksa 2 students.
สมศักดิ์ ปรากฏมาก
Somsak Prakotmak
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิค DEDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
DEDEE Technique, Inquiry Method Integrated into Local Wisdom for Promoting Primary 3 Students’ Analytical Thinking Skill in Strand 3: Matters and Properties of Matters.
แสงดาว น้อยวรรณะ
Sangdow Noiwanna
8 การจัดการเรียนรู้เทคนิค 3 P โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Learning Management of 3 P Techniques using Skills Training to Promote English Writing Skills Foreign Language Learning Strand of Mattayom 2.
รัตนดาวรรณ ชาตรี
Rattanadawan Chatree
9 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถานการณ์จำลองประกอบสื่อมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Development of Learning Activities Simulations with Multimedia on English for Daily Life for Matthayomsuksa 5 students, Foreign Language Department.
ธิดารัตน์ นคร
Thidarat Nakhon
10 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
The Learning Experiences using Story Books to Promote Morality for Preschool Children, 3rd kindergarten, Thessaban 3 (Ban Yakang) school, Mueang District, Narathiwat Province
โนรียะ สะมะแอ *
Noreeyah Samail
11 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2
The Learning Experiences by using Creative Activity Sets to Develop Basic Science Skills for kindergarten, 2nd year.
นันทนา ธนานุศักดิ์
Nantana Tananusak
12 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)
The Learning Experiences using a Rhyming Picture Book to Develop Language Skills in Listening, Speaking, and 3rd kindergarten Students, Ngim Municipality School District (Wiang Chum).
พีรยา กิตติ์วรกุล
Peeraya Kitworakul
13 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
The Learning Experiences by using Educational Game Activity Sets to Prepare Math Readiness for Kindergarten Children, 2nd Year.
มูร๊ะ รอเกตุ
Mura Rokete
14 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยการปั้นนูนต่ำ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
The Learning Experiences by using Creative Art Activity Sets with Low Relief to Develop Small Muscles for Early Childhood in 1st Kindergarten.
วิไล กระจับเงิน
Wilai Krachapngoen

เว็บไซต์ในคณะศึกษาศาสตร์