time วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 6:29 น. สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


โปรดเข้าใช้งานระบบเว็บใหม่ได้ที่ => THAIJO


เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 086-6404222 Email : journal.etc.edu.msu@gmail.com

ทำเนียบบทความ

<- ย้อนกลับ
ลำดับบทความผู้เขียน
1 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Microsoft word 2013) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of the Learning Process 5E Inquiry about using Multimedia Software Word Processing Program (Microsoft word 2013) for Grade 5.
ชุติมา ธนาวัฒนากร
Chutima Thanawathanakon
2 ผลของการพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ผสานเทคนิคระดมสมองต่อทักษะปฏิบัติงานผลงานความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Effects Of Workbook Development using Simpson’s Practical Skills Teaching Model couple with Brainstorming Techniques On Practical skill On CreativeThinking Task and Computer Learning Achievement.
ณัฐรีย์ พุกพบสุข
Nuttharee Pukpobsuk
3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
A Learning Experience by using a Set of Cooking Activities To Develop Basic Science Skills of Early Childhood.
นุจรีย์ บูรณศิล
Nujaree Buranasil
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อส่งเสริมความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of Biology Learning Packages in the title “The Endocrine System” using the 7Es Learning Activities on to Promoted Scientific Reasoning and Learning Achievement of 5 Groups of Student in Senior High School’s Students.
ปราณี คำภิระ
Pranee Kumpeera
5 การจัดการเรียนรู้แบบ 2W 3P โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Let’s get to know Yala กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
English Learning Management Base on 2W3P Model by using Reading Book to Improve Reading Skills for Matthayomsuksa 6 Students “ Let’s get to know Yala” Foreign language Department (English).
พเยาว์ หมอเล็ก
Phayao Morlek
6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4 ปี
A learning Experience by using a Set of Training Activities, Creative Arts to Develop the Ability to use Small Muscles of Children Aged 4 Years.
พิสุดา วีระกิจ
Pisuda Veeragit
7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
The Learning Experiences using Educational Game Sets to Promote Intelligence for 3rd Kindergarten Children.
ฟาฮาดาร์ บิลเส็ม
Fahadar Bilsem
8 การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสารโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Developing Communication Writing skills by using Skill Practices along with Concentrated Language Encounter for Grade 1 Students
ศิริพันธ์ เวชเตง
Siriphan wetchateng
9 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
The Learning Experiences by using Movement Activity Sets and Rhythms Song for Develop Creativity of Preschool Children in 2nd kindergarten.
สมคิด ยีละงู
Somkhid Yelangu
10 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลเมืองต้นแบบโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือรูปแบบร่วมเรียนรู้ (Learning Together : LT)
The Study of Learning Management Results and Satisfaction Primary 4, Subject The Example Citizen for Cooperative Learning Together : LT Model
สุปรียา ไผ่ล้อม
Supreeya Pailom
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Instructional Model by Using Problem-Based Learning with Multimedia to Enhance Problem-Solving Skills in Mathematics for Students in Grade 7
อภิสิทธิ์ เวชเตง
Apisit Wetchateng
12 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3
A Learning Experience By using Science Activity Sets to Develop Basic Science Process Skills for Kindergarten Students of the 3rd year.
จุฬา คชเดช
Jura Chotchadet
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
A Learning Experience by using a Set of Cooking Activities To Develop Basic Science Skills of Early Childhood
ภัทรภร ศุขหงษ์ทอง
Pattaraporn Suhongtong
14 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบสื่อประสม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
Providing an Active Learning Experience (Active Learning) by using a Set of Multimedia Activities To Promote Analytical Thinking, Kindergarten Students 3rd Year Pomplan-fai-fa Municipality School.
วรรณภรณ์ มะลิรัตน์
Wannaporn Malirat
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง
The Development of Instructional Model to Enhance Achievement and Scientific Reasoning of Mathayom Suksa 1 Students Municipal School 4 (Ban Chiangrai), Lampang.
วลัยรัตน์ พุแพง
Walairat Pupaeng

เว็บไซต์ในคณะศึกษาศาสตร์